317553_night_-new-york-city_-chrysler-building_-lights_1600x1200_(www.GdeFon.ru)
architecture_00427472
Bridge-Wallpaper-for-Android

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY                                               

 

QUI ĐỊNH

“Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ huy Công trường”

I. TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG

Ban chỉ huy Công trường là một đơn vị trực thuộc của Công ty, được Giám đốc quyết định thành lập để tổ chức thi công một công trình nhất định theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định và theo ưy quyền của giám đốc (bằng văn bản ) : 

     1. Ban chỉ huy công trường :

- Chỉ huy trưởng công trường.

- Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: Cán bộ kỹ thuật, kế toán – thống kê.

- Cung ứng vật tư, thủ kho, thủ qũy.

  1. Đội công trình :

- Đội trưởng.

- Cán bộ kỹ thuật đội.

Tùy theo qui mô và tính chất của công trình sẽ tổ chức bộ máy cho phù hợp, có thể cho kiêm nhiệm để gọn nhẹ bộ máy công trường, nhưng vẫn đảm bảo các công việc theo yêu cầu :

- Độ trưởng kiêm chỉ huy trưởng công trường (nếu không nhận khoán).

- Cán bộ kỹ thuật kiêm kế toán hoặc thủ kho.

- Cán bộ kế toán kiêm cung ứng hoặc thủ kho.

- Thủ kho kiêm cung ứng, thủ qũy.

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  1. Chỉ huy trưởng Công trường :

Chỉ huy trưởng Công trường là người chịu trách nhiệm chính với Giám đốc Công ty về tiến độ thi công, chất lượng, mỹ thuật công trình, quản lý và  sử dụng thiết bị, vật liệu, nhân công  đúng định mức, quản lý tài chính, của Công ty để thi công, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định công ty, cụ thể như sau :

+ Đăng ký tuyển dụng lao động mùa vụ và quản lý lao động trên công trường, đăng ký tạm trú, tạm vắng với địa phương, thực hiện ký kết sử dụng lao động theo danh  sách uỷ quyền tập thể.

+ Thực hiện chế độ chấm công, tạm ứng và thanh toán tiền lương đúng theo qui định của công ty.

+ Dự trù kế hoạch tiền vốn và cung ứng vật tư  theo tiến độ thi công. Vật tư cung ứng đến kho công trường phải tổ chức nghiệm thu  về số lượng, chủng loại và chất lượng đúng theo yêu cầu sử dụng của công trình và phù hợp với hoá đơn chứng từ của người cung cấp. Sử dụng vật tư theo đúng định mức và chỉ tiêu công ty giao. Vât tư do công trường tự mua theo phân công của Công ty phải đảm bảo đúng yêu cầu sử dụng của công trình, số lượng và giá cả phải đúng theo dự trù đã được Giám đốc Công ty phê duyệt (Được qui định cụ thể ở phần quản lý vật tư của qui định này).

+ Ký duyệt chứng từ kế toán : thu, chi, nhập, xuất đúng theo qui định về phân cấp quản lỳ cuả Công Ty.

+ Đại diện Công ty làm việc với Chủ đầu tư về các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thi công, nghiệm thu từng phần hoặc nghiệm thu hàng tháng, theo điểm dừng kỹ thuật để lập phiếu giá thanh toán.

+ Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các B phụ, các đội công trình nhận khoán do Công ty ký hợp đồng hoặc công trường trực tiếp ký theo ủy quyền của Giám đốc Công ty để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công chung của công trình. Là thành viên của ban nghiệm thu nội bộ và chịu trách nhiệm chính trong công tác tồ chức nghiệm thu các khối lượng công việc của các B phụ hoặc các đội công trình nhận khoán thực hiện.

+ Thực hiện ghi chép nhật ký công trường, thể hiện công việc diễn biến hàng ngày trên công trường và các ý kiến chỉ đạo, xử lý cuả Ban giám đốc  và các phòng, ban của Công ty.

+ Nghiên cứu và đề xuất các phương án, biện pháp thi công có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế trên công trường.

+ Chịu trách nhiệm tổ chức và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công tác An toàn lao động – vệ sinh  lao động, vệ sinh môi trường va phòng chống cháy nổ trên công trường. Đảm bảo trật tự trị an trong công trường. Tổ chức tốt công tác bảo vệ tài sản, vật tư thiết bị của Công ty đang sử dụng tại công trường.

+ Duy trì họp định kỳ hàng tháng theo các nội dung Công ty đã qui định.

+ Là người có quyền hạn cao nhất tại công trường, có quyền quyết định các hoạt động của công trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao  và được Giám đốc ủy quyền.

+ Được quyền yêu cầu các cán bộ kỹ thuật, kế toán,các B phụ đội công trình và người lao động đang làm việc tại công trường thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của mình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

    2. Kế toán công trường

Kế Toán công trường là người do Công ty bổ nhiệm. Phòng kế toán trực tiếp quản lý về chuyên môn  nghiệp vụ theo ngành dọc. Thực hiện công tác kế toán và quản lý tài chính tại công trường theo qui định của Công ty.

Kế toán công trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau :

+ Được quyền kiểm tra giám sát thực chi về tiền lương (theo HĐ khoán chi phí nhân công), vật tư do công trường thực hiện cung ứng theo chỉ tiêu định mức giao của Công ty.

+ Đăng ký thuế, hoạt động SXKD tại điạ phương.

+ Điều tra  giá cả thị trường tại đia phương, cân đối giá vật tư đề xuất phương án cung ứng,lập kế hoạch dự trù vật tư, tiền vốn trình  Giám đốc phê duyệt.Có quyền từ chối thanh toán các loại vật tư do cung ứng vật  tư công trường mua vượt khối lượng, giá đã được Giám đốc Công ty phê duyệt.

+ Kiểm tra tính hợp lý chứng từ, tập hợp chứng từ chi phí, lập chứng từ kế toán đúng quy định hàng tháng hoàn về Công ty theo qui định về báo cáo định kỳ của Công ty. Có quyền từ chối chi các chứng từ không hợp lệ, hay ngoài kế hoạch dự trù để bảo đảm vốn thi công.

+ Quản lý tình hình nhập, xuất và bảo quản vật tư, CCLĐ, thiết bị. Vật tư được cung ứng đến tại công trường phải thực hiện cân, đo, đong, đếm và kiểm nghiệm trước khi nhập kho.

+ Quan hệ với A về tạm ứng giá trị khối lượng thực hiện.

+ Lập nhật ký cấp phát vật tư trước khi xuất kho ( ký duyệt và ký nhận trực tiếp vào sổ ).

+ Hàng tháng thống kê tình hình xuất, nhập, tồn vật tư, thiết bị trong kỳ, tổng hợp chi phí và quyết toán chi tiêu quỹ tiền mặt tại công trường với công ty.

+ Lập báo cáo định kỳ gời về Công ty theo đúng mẫu và các chi tiêu theo qui định về chế độ báo cáo định kỳ ban hành kèm theo quyết định cuả Công Ty, báo cáo quyết toán vật tư hàng tháng và toàn bộ công trình.

+ Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán công trình có trách nhiệm quyết toán tài chính, cân đối vật tư đã sử dụng  so với định mức (Theo đúng mẫu qui định), bàn giao mọi sổ sách liên quan đến công trình trước khi nhận nhiêm vụ mới.

  3/ Cán bộ kỹ thuật công trường.

Cán bộ kỹ  thuật công trường là người do Công ty bổ nhiệm, thực hiện công tác chuyên môn do phòng kỹ thuật quản lý,có các nhiệm vụ sau :

+ Giám sát, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công của công trình.

+ Giám sát, kiểm tra về quy cách phẩm chất và định mức vật tư sử dụng  vào công trình để đảm bảo  chất lượng  và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

+ Đề xuất các phương án biện pháp  thi công trong điều kiện thực tế.

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiệm thu về số lượng và chất lượng vật tư trước khi nhập kho công trường. Các chứng từ mua vật tư phải có cán bộ kỹ thuật nghiệm thu xác nhận mới được thanh toán.

+ Trước khi công trình triển khai thi công, cán bộ kỹ thuật lập biện pháp tổ chức thi công, dự toán thi công công trình gồm : Dự toán vật tư thi công để làm căn cứ cấp phát vật tư, dự toán nhân công để làm căn cứ  hợp đồng khoán nhân công. Hàng tháng kiểm tra, cân đối định mức sử dụng vật tư theo khối lượng công việc thực hiện.  Lập kế hoạch nhu cầu vật tư  cho tháng tiếp theo.

+ Lập dự toán thi công cả vật tư riêng cho  các hạng mục, công việc dự kiến giao khoán cho các B phụ hoặc các tổ, đội nhận khoán, để làm căn cứ thương thảo hợp đồng khoán hoặc quản lý cấp phát vật tư trong quá trình thi công. Theo dõi và kiểm tra đôn đốc đối với các B phụ hoặc các đội công trình  nhận hợp đồng khoán, là thành viên chính trong công tác  nghiệm thu các hợp đồng B phụ hoặc các đội công trình nhận khoán Có quyền từ chối các khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Theo dõi và kiểm tra đôn đốc đối với các hợp đồng khoán, là thành viên chính trong công tác nghiệm thu các hợp đồng B phụ.

+ Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, xác định các nguyên nhân hư hỏng của  thiết bị đang sử dụng trên công trường, lập kế hoạch yêu cầu bảo dưỡng sữa chữa thiết bị.

+ Chịu trách nhiệm lập các tài liệu kỹ thuật công trình đúng quy định về nghiệm thu bàn giao công trình do Nhà nước quy định

+ Ghi chép nhật ký thi công công trình và lập các biên bản khối lượng phát sinh hoặc thay đổi thiết kế đúng quy định

+ Chuẩn bị các số liệu, tài liệu kỹ thuật nghiệm thu khối lượng hàng tháng hoặc điểm dừng kỹ thuật. Nghiệm thu các phần việc lấp khuất theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm lấy mẫu kiểm nghiệm để làm chứng chỉ chất lượng theo quy định

+ Lập hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình.

+ Lưu trữ các tài liệu kỹ thuật trong thời gian thi công. Khi hoàn thành công trình bàn giao toàn bộ cho phòng kỹ thuật Công ty lưu trữ quản lý.

+ Lập báo cáo định kỳ gởi về Phòng kỹ thuật vào ngày 05 hàng tháng theo các chỉ tiêu sau :

- Báo cáo khối lượng thực hiện.

- Báo cáo tình hình tiến độ thi công và kế hoạch công viêc.

- Phối hợp với  kế toán công trường báo cáo quyết toán vật tư,nhân công đã sử dụng.

4. Các chức danh khác :

a. Thủ kho : Thủ kho công trường là người do BCH công trường trực tiếp quản lý. Cán bộ kỹ thuật công trường có thể kiêm nhiệm thủ kho. Đối với các công trường nhỏ  không có cán bộ kế toán  thì thủ kho được giao thêm một số nhiệm vụ  thực hiện một số công việc thay cho kế toán: Tổng hợp chứng từ, lập báo cáo tài chính…

Thủ kho công trường có những chức năng, nhiện vụ sau :

- Kiểm tra về số lượng,  qui  cách, chủng loại  và chất lượng của các loại vật tư trước khi nhập kho. Đối chiếu với hoá đơn của vật tư và có quyền từ chối nhận những loại vật tư  không đúng số lượng, qui cách, phẩm chất so với hoá đơn.

- Cấp phát vật tư phải có lệnh cuả Chỉ huy trưởng công trường ghi sổ về số lượng thực cấp và yêu cầu người ký nhận vào sổ cấp phátvật tư khi giao nhận xong.

- Chịu trách nhiệm chính trong các trường hợp vật tư, công cụ, thiết bị thiếu hụt, mất mát, hư hỏng trong khâu giao nhận, bảo quản.

- Cuối ngày làm việc phải kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ, nhóm lao động thu gom vật tư, công cụ đang sử dụng trên hiện trường cho gọn gàng để quản lý chống mất cắp, thất thoát, phát hiện kịp thời những hiện tượng có thể bị mất cắp vật tư, công cụ, thiết bị  để có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa.

- Báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, công cụ, thiết bị đúng theo qui định của Công ty.

b. Cán bộ Đội công trình :

Cán bộ đội công trình là người trực tiếp quản lý công nhân lao động để thi công một phần hoặc toàn bộ công việc  của công  trình  theo hình thức khoán nhân công, khoán toàn bộ hạng mục công việc  (cả vật tư) hoặc trả lượng theo thời gian. Cán đội công trình có những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau :

+ Là người đại diện cho một nhóm, tổ người lao động để ký hợp đồng lao động tập thể  theo danh sách ủy quyền ( Hợp đồng muà vụ, ngắn hạn) với Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền là chỉ huy trưởng công trường.

+ Được quyền ký hợp đồng nhận khoán nhân công, khoán việc, khoán công trình, hạng mục công trình  với Giám đốc Công ty.

+ Trực tiếp quản lý, bố trí lao động  trong phạm vi trách nhiệm của đội trên công trình theo sự phân công hàng ngày của Ban chỉ huy công trường hoặc theo tiến độ thi công của công trình.

+ Kiểm tra giám sát việc chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành các qui định về vệ sinh an toàn lao động của người lao động.

+ Chịu trách nhiệm việc người lao động của mình chấp hành kỹ luật lao động, các qui định về an toàn lao động để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường của người lao động  trong đội công trình.

+ Đề xuất các biện pháp để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.

+ Đề xuất các phương án và biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình.

+ Chịu trách nhiệm trước Công ty về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật  và tiến độ thi công đối với những khối lượng, công việc được giao, quản lý thi công hoặc nhận khoán nhân công, khoán sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

Trên đây là các qui định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ huy công trường. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi bổ sung, các phòng chức năng lập phương án trình Giám đốc Công ty phê duyệt mới được thực hiện.

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các qui định trước đây, trái với qui định này đều bị bãi bỏ.

 

                                                           C.TY TNHH XD HOÀNG PHÚC GIA

                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                  

                                                                   KS.Võ Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC GIA
Địa chỉ : 128A Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Di động : 090 355 6248    Email : ctyhoangphucgia@gmail.com 
Website : www.hoangphucgia.com

 Thiết kế website : Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin và Giai Pháp Trực Tuyến I.T.O